Why do you stare at the sky with your blurry eyes?

isskra:

Mitsumasa Anno born 20 March 1926) is a Japanese illustrator and writer of children’s books, known best for picture books with few or no words.

(via lucifer-kun)

oamul:

ON THE  ROAD

(via sosuperawesome)

takeovertime:

Nonla Lamps | Paul Crofts Studio

(via massednee)

chả nhẽ do máy sau này làm từng cú 1 ư chả nhẽ sắp có biến chả nhẽ bị ăn chặn thật nói chung có chứng cứ nhưng biết thế đếch nào được đcm hãm hãm hãm lắm